1. Numer telefonu podany na tej stronie jest jedynym, na który kontaktujemy się w sprawie wynajmu.
 2. Wynajmujący przekazuje, a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony w załączniku do umowy lub mailu potwierdzającym wynajem (wysłanym na adres biuro@bierzikrec.pl), będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 3. Wynajmujący oświadcza, a Najemca potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem najmu, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez wad uniemożliwiających normalne użytkowanie.
 4. Wynajmujący oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania i/lub został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 5. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości wynikającej z cennika lub ustalony indywidualnie pomiędzy stronami. W przypadku zwłoki w płatności, Wynajmujący uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 6. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu po upływie maksymalnie 24 godzin (lub wielokrotności 24 godzin) od momentu wynajmu w stanie niepogorszonym, na swój koszt, w godzinach pracy wypożyczalni; w przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz 50 zł netto za każdą godzinę zwłoki do 4 godzin spóźnienia lub czynsz za dzień wynajmu powyżej 4 godzin spóźnienia według obowiązującego cennika.
 7. W przypadku wynajmu sprzętu wraz z asystentem za długość trwania dnia zdjęciowego uznaje się 10 godzin.
 8. Za odbiór lub oddanie sprzętu poza godzinami pracy wypożyczalni (pn-pt 8-18) naliczana jest opłata w wysokości 150 zł netto.
 9. Do obowiązków Najemcy należy:
  • użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  • zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,
  • niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia.
 10. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego oraz oddawania przedmiotu najmu osobom trzecim do używania lub w podnajem
 11. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie. Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić kradzież lub dewastację organom ścigania. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej z dnia zdarzenia.
 12. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 13. Z chwilą wynajmu Najemca automatycznie zgadza się z postanowieniami Regulaminu.